Kolski Budżet Obywatelski na 2025 rok

Zasady kolskiego budżetu obywatelskiego

Podstawą prawną regulującą zasady kolskiego budżetu obywatelskiego jest:

  •  uchwała nr XXXI/301/2020 Rady Miejskiej Koła z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić projekt kolskiego budżetu obywatelskiego (pełny tekst w zakładce Do pobrania)
  •  zarządzenie nr OA.0050.73.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie naboru projektów w ramach kolskiego budżetu obywatelskiego (pełny tekst w zakładce Do pobrania)

Kolski budżet obywatelski to środki będące częścią budżetu gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy Koła. 

Do dyspozycji kolan w ramach kolskiego budżetu obywatelskiego na 2025 rok przeznaczona jest kwota 100 000,00 zł.

Każdy zgłoszony projekt ma spełnić łącznie następujące wymogi formalne:

1) dotyczyć zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) o okresie realizacji zamykającym się w ramach jednego roku budżetowego tj. do końca 2024 roku;

2) mieć za przedmiot wyłącznie określone zadanie rozumiane jako całość, nie jest dopuszczalne zgłaszanie projektu w postaci części zadania;

3) koszt realizacji w kwocie brutto nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski tj. 100 000,00 zł;

4) nie może dotyczyć zadań, których realizacja spowoduje wysokie koszty związane z jego utrzymaniem po jego realizacji, np. konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników itp.; 

6) w przypadku gdy projektodawca nie jest osobą pełnoletnią, należy dołączyć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego; 

7) do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez projektodawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych;

8) do zgłoszenia należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców, popierających projekt, w liczbie nie mniejszej niż 20 mieszkańców.

Harmonogram

1) akcja informacyjna od 23 maja 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2) zgłaszanie projektów od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

3) weryfikacja zgłoszonych projektów od 1 września 2024 r. do 20 września 2024 r.

4) prezentacja projektów od 21 września 2024 r. do 30 września 2024 r.

5) głosowanie od 1 października 2024 r. do 21 października 2024 r.

6) ustalanie wyników głosowania od 22 października 2024 r. do 28 października 2024 r.

7) ogłoszenie wyników głosowania 28 października 2024 r.

Ocena zgłoszonych projektów

Zgłoszone projekty oceniane będą pod kątem formalno – prawnym oraz wykonalności technicznej.

Lista projektów dopuszczonych do głosowana oraz lista projektów nie dopuszczocych do głosowania jest publikowana na stronie interentowej Urzędu Miejskiego w Kole, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń.

Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Burmistrza Miasta Koła. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji listy projektów niedopuszczonych do głosowania.

Burmistrz Miasta Koła uwzględnia odwołanie jeśli uzna je za zasadne.

Głosowanie

Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do kolskiego budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Koła. 

Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego może oznaczyć maksymalnie jeden projekt.

Głosowanie przeprowadza się poprzez: 

  • oddanie głosu elektronicznie z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej dedykowanej kolskiemu budżetowi obywatelskiemu kolo.konsultacjejst.pl

Projekty wybrane do realizacji:

  • za wybrane do realizacji uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę ważnie oddanych głosów i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na kolski budżet obywatelski w roku budżetowym 2025;
  • w przypadku projektów, które otrzymały taką samą liczbę głosów, a kwota budżetu obywatelskiego nie jest wystarczająca do realizacji wszystkich tych projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie;
  •  minimalna liczba głosów, jaka musi przypaść na projekt, aby mógł on zostać uznany za projekt wybrany do realizacji, musi być równa wymaganej liczbie mieszkańców popierających projekt tj. 20 mieszkańców.